ЭМ ЗҮЙН УДИРДЛАГА, ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хичээлийн хөтөлбөрүүдийг агуулгын хувьд баяжуулан боловсруулах, сургалтын чанарыг сайжруулах, эрдэм судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх.

TЭНХИМИЙН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ, БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Эм зүйн удирдлага, технологийн тэнхим нь анх 2003 оны 9-р сарын 15-ы өдөр “Эм зүйн тэнхим” нэртэйгээр 6 багшийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж сургалтын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 2010-2011 оны хичээлийн жилээс бүтцийн өөрчлөлтөөр “Эм зүйн удирдлага, технологи”-ийн тэнхим нэртэй болж сургалтын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 2019-2020 оны хичээлийн жилд тэнхимийн бүрэлдэхүүнд дараах багш нар ажиллаж байна.

ЭЗУТТ-ИЙН БАГШ НАРЫН ЗААЖ БУЙ ХИЧЭЭЛҮҮД