ЭМ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН СХЕМ