“ЭМ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН САЛБАР ХОРОО

Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн Ёс Зүйн Хяналтын Салбар Хороо (Салбар хороо) нь сургуулийн хэмжээнд явагдаж буй сургалтын үйл ажиллагаанд багш нарын мэргэжлийн ёс зүйг сахиулах болон хийгдэж буй эрдэм судлалын ажлын явцад аливаа хүний эрх, ёс зүйн хүрээнд зөрчигдөхөөс сэргийлж, сургалт, судалгаа шинжилгээний ажлаар ёс зүйн холбогдолтой асуудалд зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих, дүгнэлт гаргах үүүрэгтэйгээр ажилладаг.ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн Ёс Зүйн Хяналтын Салбар Хороо нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

 • Салбар хорооны нарийн бичгийн дарга: Д. Тунгалаг (БАКЭЗТ-ийн ахлах багш, АУ-ы магистр)
 • Салбар хорооны гишүүд: Д.Тунгалаг (Анагаах ухааны магистр, Биоанагаах, клиник эм зүйн тэнхимийн багш)
 • Гишүүд: Ш.Болд (ШУА-ийн гишүүн, МАУА-ийн гишүүн, АШУ-ы доктор, профессор
  М. Цэрэнбат (АУ-ы доктор, дэд профессор)
  А. Баянмөнх (ЭСХ-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, БУ-ы доктор, дэд профессор)
  Д. Бадрал (ЕЭТ-ийн эрхлэгч, БУ-ын доктор)
  С. Базаррагчаа (УАУТ-ийн багш, АУ-ы магистр)